Periodiek instandhoudingsplan (PIP)

Zeker in de huidige, dynamische tijd is het zaak om ons erfgoed niet uit het oog te verliezen. Behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden is in het belang van ons allemaal. De instandhouding van rijksmonumenten vraagt om een planmatige en specialistische aanpak. Nibag zet zich hiervoor in. We doen onderzoek, maken plannen en begeleiden eigenaren van monumentaal vastgoed.

Instandhoudingsplan
Een Periodiek Instandhoudingsplan geeft inzicht in de technische onderhoudsconditie en de te verwachtten onderhoudskosten over een periode van zes jaar. De monumenteninspecteur van Nibag onderzoekt daarvoor op locatie de staat van onderhoud van de verschillende gebouwelementen. Deze gegevens worden verwerkt in een rapportage welke naast het inspectieverslag is voorzien van (onderhoud)adviezen, werkomschrijvingen en foto’s. De rapportage wordt aangevuld met tekeningen en een begroting waarin de onderhoudskosten voor de eerstvolgende zes jaar zijn onderbouwd

Instandhoudingsubsidie
De Rijksoverheid komt eigenaren van Rijksmonumenten tegemoet in de onderhoudskosten van hun vastgoed door het verstrekken van Instandhoudingssubsidie. Via deze regeling wordt over een periode van zes jaar subsidie verstrekt waarbij maximaal 50% van de onderhoudskosten subsidiabel zijn. Een Instandhoudingsplan, zoals dit door Nibag wordt opgesteld, vormt de basis voor een Instandhoudingssubsidie aanvraag.

Naast het opstellen van het Instandhoudingsplan kan Nibag de complete subsidieaanvraag voor u verzorgen. Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor Instandhoudingssubsidie? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rolf Bos | r.bos@nibag.nl of 06 29 58 16 12

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht