Auditplicht voor woningcorporaties? – een heldere uitleg!

27 maart 2018

De laatste tijd krijgt Nibag frequent vragen over de auditplicht voor woningcorporaties. Er heerst vooralsnog veel onduidelijkheid op dit gebied. Zodoende hebben wij antwoorden ingewonnen via onze contacten bij het bevoegd gezag. Middels dit artikel praten we u bij over de laatste ontwikkelingen. In een mum van tijd bent u op de hoogte van wat moet, wat kan, en van de consequenties voor uw organisatie. En natuurlijk van wat het u oplevert!

Eerst een kort geheugensteuntje: wat is de Energie Audit ook weer?
De Energie Audit is onderdeel van de Europese richtlijn E.E.D. Het is een energieonderzoek die de energiebalans en de besparingsmogelijkheden voor u op een rijtje zet. Alle besparingen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar worden in kaart gebracht. Volgens Wet Milieubeheer bent u dan ook verplicht om deze maatregelen in de praktijk te brengen. De Audit moet één keer per 4 jaar worden uitgevoerd. Heeft uw organisatie meer dan 250 fte’s en/of 50 miljoen omzet en 43 miljoen balanstotaal? Dan bent u verplicht om een Energie Audit te laten uitvoeren. Het bevoegd gezag, oftewel de plaatselijke omgevingsdienst, is de handhavende partij. Deze dienst zal auditplichtige partijen controleren en toezien op tijdige uitvoering. RVO geeft advies aan alle omgevingsdiensten om een uniforme en eerlijke handhaving mogelijk te maken. Onze ervaring leert dat Omgevingsdiensten de adviezen van RVO ter harte nemen.

Is uw woningcorporatie auditplichtig?
Wellicht heeft u eerder gehoord dat woningcorporaties nooit hoeven te voldoen aan de auditplicht. Dat is echter niet waar. De implementatie van de E.E.D. heeft vooral in het begin veel onduidelijkheid meegebracht. RVO heeft inmiddels verschillende handreikingen uitgebracht om helderheid te scheppen. Een werkinstructie schenkt specifiek aandacht aan woningcorporaties. (Deze kunt u hier inzien onder de naam ‘Werkinstructie Aan de slag met de EED’.) Wanneer een onderneming economische activiteiten verricht, en bovendien volgens Wet Milieubeheer een inrichting is, dan is zij auditplichtig volgens RVO. Verhuur van woningen valt onder economische activiteiten. Ondanks dat deze activiteiten volgens de Woningwet zijn omschreven als ‘Diensten van Algemeen Economisch Belang’ (DAEB), vallen deze toch onder economische activiteiten. Dat betekent dat deze activiteiten worden meegenomen in de bepaling of een corporatie auditplichtig is. Dus vanaf eerder genoemde 250 werknemers of genoemde omzet/balanstotaal, heeft ook een woningcorporatie auditplicht.

Wat valt precies onder uw auditplicht?
De auditplicht heeft betrekking op het energieverbruik van de gehele organisatie. Het onderzoek moet dus in ieder geval betrekking hebben op uw kantoren, bedrijfspanden, en opslagruimtes. Ook vervoer moet worden meegenomen indien het woon-werk verkeer en zakelijk vervoer bepaalde minima overschrijdt. (We kijken graag met u mee of dit voor u het geval is) Eerder genoemde werkinstructie geeft aan dat ‘het in de rede ligt dat het om besparingsmogelijkheden binnen de onderneming gaat, en niet om besparingsmogelijkheden binnen de panden die worden verhuurd.’ De verhuurde woningen vallen dus buiten de auditplicht. In geval van meergezinswoningen met een collectief verwarmingssysteem, mag een omgevingsdienst wel verwachten dat dit verwarmingssysteem meegenomen wordt in de Energie Audit. Een dergelijk ketelhuis is namelijk een inrichting volgens Wet Milieubeheer, de activiteiten zijn economisch en deze vallen niet onder DAEB.

Wat betekent dit voor u?
U weet nu of uw corporatie auditplichtig is. Nu kunt u twee dingen doen: Wachten tot de brief op de mat valt of actie ondernemen. In het licht van de route naar energieneutraal kunt u van deze nood een deugd maken. Want een onderzoek als de Energie Audit kan uw energiehuishouding haarfijn in beeld brengen. Samen met de energielabeldatabase van uw woningen (en andere instrumenten) vormt dit een uitstekende nulmeting. Deze laat u zien hoe ver u verwijderd bent van energieneutraal. Daarmee is het maken van plannen en vrijspelen van budgetten voor de transitie een stap dichterbij. U zou zelfs de Energie Audit uit kunnen breiden naar een Energieroute om zo uw route naar energieneutraal al vorm te geven. Daarnaast kunt u de Energie Audit gebruiken om te laten zien dat u actief bezig bent met uw energie strategie.

Door Nibag in te schakelen wordt u ontzorgd en plukt u de vruchten van de Energie Audit. Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Bosman | m.bosman@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht