WET KWALITEITSBORGING

De Wet Kwaliteitsborging heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Wat houdt de Wkb dan in? Kort gezegd moeten bouwers aan de hand van verschillende dossiers inzichtelijk maken hoe ze een woning, voetgangerstunnel of bedrijfspand hebben gebouwd (met foto's, informatie, rekeningen en tekeningen e.d.). Vergunningsaanvragers moeten deze plannen laten toetsen door private, hiervoor gecertificeerde partijen. Nibag kan je daarbij begeleiden!

WAT HOUDT DE WET KWALITEITSBORGING PRECIES IN?

Zodra de Wkb van kracht is, moet iedere bouwer werken met een extern kwaliteitssysteem dat is goedgekeurd door een Toelatingsorganisatie van het Rijk. Hiervoor moet een kwaliteitsborger gecontracteerd worden. Deze houdt toezicht op de bouw en geeft uiteindelijk een verklaring voor gebruik van het bouwwerk af aan het bevoegd gezag.

WBK GAAT IN FASES VAN START

De Wet kwaliteitsborging wordt gefaseerd ingevoerd. De regeling gaat eerst gelden voor gebouwen die onder gevolgsklasse 1 worden gerekend. Hiermee worden bouwwerken bedoeld met lagere maatschappelijke gevolgen als die niet aan de bouwtechnische voorschriften voldoen, zoals eengezinswoningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen en agrarische gebouwen. De verwachting is dat wanneer de Wkb bij deze gebouwen goed verloopt, de wet ook gaat gelden voor de complexere gebouwprojecten met volgklasse 2 en 3 (denk aan scholen, monumenten, bouwwerken met milieuvergunningsplicht en voetbalstadions).

Aanvankelijk geldt de Wet kwaliteitsborging dus alleen voor de volgende bouwwerken:
 • Grondgebonden woningen
 • Woonboten
 • Fiets- en voetgangerstunnels
 • Bouwwerken tot 20 meter hoog
 • Bedrijfspanden maximaal 2 verdiepingen, loods met kleine kantoren
 • Alle vergunningsplichtige verbouwingen

HOE KAN NIBAG BIJ DE WET KWALITEITSBORGING HELPEN?

Nibag kan de kwaliteitscontroles conform de Wet kwaliteitsborging voor jouw organisatie uitvoeren. Wij kunnen voor jou de gehele coördinatie uitvoeren voor:
 • Het begeleiden en opstellen van risicoanalyses en plantoetsingen op eisen en gestelde criteria;
 • Het opstellen van een toetsingsplan;
 • Het vastleggen van controlemomenten in de bouwplanning;
 • Het registreren van de controlepunten in de bouwfase;
 • Het coördineren van een afgifte Verklaring voor gebruik aan bevoegd gezag, waarmee aangetoond wordt dat het bouwwerk voldoet aan alle kwaliteitseisen.
 • Het aanleveren van het consumenten dossier, zodat je projectdocumenten op orde zijn.

GA OP TIJD AAN DE SLAG!

Vooruitlopend op de officiële ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging kan het slim zijn jouw nieuwbouwprojecten nu alvast te laten coördineren, zodat de kwaliteit van je projecten geborgd is.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over de Wet Kwaliteitsborging en wat Nibag daarin voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze projectleider.

Niek Egbers
088 9 600 900
n.egbers@nibag.nl

AANBEVOLEN

Combineer Wet Kwaliteitsborging met:
+ Bouwprojectmanagement
+ MJOP
+ Integraal beheer
+ Slim verduurzamen
+ WKO-beheer