BOUWHISTORISCH ONDERZOEK MONUMENTEN

Door sloop, renovatie en verbouwingen gaat jaarlijks een deel van de historisch waardevolle bebouwing in ons land verloren. Bouwhistorisch Onderzoek Monumenten kan dit voorkomen. Dit onderzoek is belangrijk om inzicht te krijgen in de historische waarden van een monument. Dit is dan weer waardevol als je aan een restauratie of verbouwing van een monumentaal pand gaat beginnen, omdat je zo zeker weet dat de historische waarde gewaarborgd blijft. Nibag helpt je graag bij een Bouwhistorisch Onderzoek Monumenten om de monumentenwaarden van bouwwerken vast te leggen. Dat doen we uiteraard volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK MONMETNEN: HOE GAAN WIJ TE WERK?

Wij beginnen het Bouwhistorisch Onderzoek Monumenten met het opstellen van een onderzoeksplan waarin we uw doelstelling en de te onderzoeken gebouwonderdelen zorgvuldig vastleggen. Vervolgens komt onze erfgoedspecialist langs voor een opname van je monumentale pand. Hierbij inspecteert hij het pand nauwkeurig en maakt hij foto's. Op basis hiervan wordt een rapport opgesteld. Deze rapportage geeft inzicht in de bouwhistorie van het gebouw en in de bouw- en cultuurhistorisch waardevolle onderdelen. De waardestelling wordt vertaald naar waardestellingstekeningen van gevels plattegronden en eventueel doorsneden.

OOK OMGEVING MEEGENOMEN IN ONDERZOEK

Met de modernisering van de monumentenzorg ligt de nadruk steeds meer op gebiedsgericht onderzoek. Om de voornaamste cultuurhistorische waarden van gebieden of zelfs een hele gemeente inzichtelijk te maken, doen wij onderzoek naar de geschiedenis van het gebied en alle zichtbare sporen van het cultuurhistorisch erfgoed. De uitkomsten dienen als onderlegger voor geplande ruimtelijke ontwikkelingen of voor het gemeentelijk erfgoedbeleid. Ook kan de cultuurhistorische inventarisatie van een gemeente leiden tot het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst.

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK MONUMENTEN VERSCHILLENDE PARTIJEN

Onze opdrachtgevers variëren van gemeenten tot architecten en van eigenaren tot organisaties voor monumentenbehoud. Geen project is ons te groot of te klein. Het Bouwhistorisch Onderzoek Monumenten kan worden gebruikt als onderlegger bij een voorgenomen restauratie, renovatie of herbestemming. Ook kan het worden gebruikt voor het aanvragen van subsidies en vergunningen. Het cultuur- en bouwhistorisch onderzoek is tevens onderdeel van een Haalbaarheidsstudie en een Duurzaamheidadvies Monumenten.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over bouwhistorisch onderzoek monumenten? Neem dan contact op met onze procesmanager.

Robert Hogt
088 9 600 900
r.hogt@nibag.nl

AANBEVOLEN

Combineer het bouwhistorisch onderzoek met:
+ Duurzaamheidsadvies Monumenten (DuMo)
+ Restauratie Monumenten
+ PIP Monumenten (SIM)