NIBAG ONDERZOEKT EN ADVISEERT PRORAIL

Door de jaren heen heeft Nibag al verschillende keren samengewerkt met Prorail op het gebied van Geluid. Hieronder vind je een aantal projecten die wij voor ze gedaan hebben.

PROJECT CAPACITEITSVERRUIMING HILVERSUM CS

Als gevolg van het project capaciteitsverruiming Hilversum CS, waarbij de perroncapaciteit van het station vergroot is, zijn sporen en wissels rond het station aangepast. Vanwege deze veranderingen is een akoestisch onderzoek verricht. Hieruit is gebleken dat de geluidbelasting voor de woningen rondom het station te hoog is en dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen. Het gemeentelijk beleid verhindert geluidschermen in het centrum, waardoor er voor een andere oplossingen gekozen moest worden. Er is daarom besloten om de woningen aan de normen te laten voldoen door het aanvragen van een hoger toelaatbaar geluidsniveau op de gevels van de woningen in combinatie met gevelmaatregelen.

WAT HEBBEN WIJ GEDAAN?

Nibag heeft in opdracht van ProRail bij 110 woningen, inzake railverkeerslawaai, een akoestisch onderzoek verricht. Bij dit saneringsproject waren 50 woningen, 60 appartementen en één school betrokken. Eerst hebben wij alle woningen en appartementen geïnventariseerd. De opgenomen gegevens zijn vervolgens uitgewerkt tot een akoestisch rapport per woning. Van de woningen die vervolgens niet voldeden aan het gestelde binnenniveau zijn adviezen berekend. Deze voorzieningen zijn met de eigenaren besproken en vervolgens tot bestek verwerkt. Na de aanbesteding is er begeleiding en toezicht verricht van de uitvoering, alsmede oplevering van de geluidwerende voorzieningen.

SAMENWERKEN AAN EEN VEILIG, LEEFBAAR EN BEREIKBAAR NEDERLAND

OV-SAAL was de naam van het project dat ProRail uitvoert om de capaciteit op de Amsterdamse Zuidtak en de Flevolijn uit te breiden. Dat is nodig omdat er steeds meer vraag is naar vervoer tussen Almere en Amsterdam, waarvoor het treinaanbod uitgebreid moet worden. Met OV SAAL maakte ProRail de 'Noordelijke Randstad' beter bereikbaar per trein. Om dit te bereiken, verdubbelde het aantal treinen op dit traject van zes naar twaalf per uur. Om te kijken of dit niet te veel geluidbelasting opleverde voor omliggende woningen, was akoestisch onderzoek nodig.

AKOESTISCH ONDERZOEK VOOR 420 WONINGEN

Nibag heeft samen met LBP|SIGHT onderzoek uitgevoerd bij circa 420 woningen die gelegen zijn langs de spoorverbinding OV-SAAL. Doel is om te bepalen of het geluidsniveau in de woningen na aanpassing van de spoorlijn nog voldoet aan het maximaal toegestane binnenniveau. Zo niet, dan worden de noodzakelijke maatregelen bepaald om ervoor te zorgen dat deze woningen wel voldoende geluidwering hebben. Met de maatregelenrapportage kan Rijkswaterstaat een aannemer opdracht geven om de geadviseerde maatregelen uit te laten voeren.

GELUID

Geluidssanering zit sinds 1984 letterlijk in ons DNA. Als Nationaal Instituut Begeleiding en Advisering Geluidsisolatie, ofwel NIBAG, zijn wij tot vandaag de dag marktleider in Nederland. Onze experts hebben gezamenlijk ruim 50 jaar ervaring. Zodoende kunnen wij op het allerhoogste niveau opereren.

Lees hier meer over onze dienstlijn Geluid.

MEER WETEN?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze dienstlijn Geluid? Neem dan contact met ons op!

Mark Schipperen
m.schipperen@nibag.nl

Vincent van Summeren
v.v.summeren@nibag.nl

088 9 600 900